yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || 2.28 ||

W wyniku praktyki członów jogi, gdy usunięte zostaną nieczystości, [pojawia się] światło wiedzy, które znajduje kulminację w różnicującym zrozumieniu (vivekakhyāti). (YS 2.28)

Viveka znaczy dosłownie rozdzielenie, analizę. Z kolei khyāti oznacza wiedzę lub umiejętność postrzegania. Vivekakhyāti jest zatem rodzajem penetrującej percepcji rzeczywistości, dzięki której zaczynamy rozumieć różnicę między tym, co ważne, trwałe i niezmienne, a wiecznie zmieniającym się i nietrwałym światem fenomenalnym. Według Patañjalego, tego typu wiedzę osiągnąć można w rezultacie praktyki ośmiu członów jogi (aṣṭāṅgayoga). Dzięki niej możemy  ostatecznie wyzwolić się z avidyi, czyli ignorancji i osiągnąć cel jogicznej drogi.

——————-

 yogāṅgānuṣṭhānād aśuddhikṣaye jñānadīptir ā vivekakhyāteḥ || 2.28 ||

Upon the destruction of impurities as a result of the practice of yoga, the lamp of knowledge arises. This culminates in discriminative discernment (vivekakhyāti). (YS 2.28)

(translated by E.Bryant)Viveka means division or analysis. Khyāti, on the other hand, signifies knowledge or perception. Thus vivekakhyāti is a kind of penetrating perception of reality, by which we begin to comprehend a difference between what is important, permanent and unchangeable and the ever changing and impermanent phenomenal world. According to Patañjali, this kind of knowledge can be achieved by the practice of eight limbs of yoga (aṣṭāṅgayoga). Through this knowledge we can ultimately set ourselves free from avidyā or ignorance and reach the goal of yogic practice.

(fot. Marcos Paulo Prado)