(Eng) ⬇️ Joga wychodzi poza konwencje. Konwencjonalne zalecenia, normy społeczne i przekonania, religijne rytuały i instrukcje, kulturowe zwyczaje i zakazy – jeśli naruszają zasady jogicznego postępowania (yamy), powinny zostać odrzucone. Według Patañjalego, konwencje te są jedynie iluzją (lobha) i, gdy będziemy je ślepo stosować, możemy pogwałcić najważniejszą z yam – zasadę niekrzywdzenia innych (ahimsę) (YS 2.34). To zaskakujące, że ta prosta zasada, sformułowana ponad dwa tysiące lat temu, ciągle wydaje się tak trudna do zrozumienia. Jeśli podążając za konwencją, ranisz kogoś, coś nie tak jest z tą konwencją. Jeśli podchodzisz to zasady niekrzywdzenia poważnie, nie możesz być np. rasistą, homofobem czy mizoginem, niezależnie od tego, co mówi tradycja, religia czy społeczne uprzedzenia. Yamy stanowią wielkie przyrzeczenie mahāvrata (YS 2.31), które obowiązuje niezależnie od czasu, miejsca, urodzenia czy innych okoliczności. Mahāvrata poprzedza wszelkie konwencje.
.
—————-
.

Yoga goes beyond convention. Conventional guidelines, social norms and convictions, religious rituals and recommendations, cultural customs and restraints – if they violate the rules of yogic conduct (yamas), one should disregard them. According to Patañjali, these conventions are but an illusion (lobha) and, should we blindly follow them, we may end up violating the most important of yamas – the principle of non-harming (ahimsa) (YS 2.34). Surprisingly enough, this very simple guideline, formulated well over two thousand years ago, seems to be still so difficult to comprehend. If by following the convention http://lindner-dresden.de/buchstabe-g/index.html , you harm someone, there is something wrong with the convention. If you treat non-harming seriously, you cannot be e.g. racist, homophobic and misogynic, no matter what the tradition, religion of social prejudice say. Yamas constutite a great vow, mahāvrata (YS 2.31), which is valid irrespectively of time, place, birth or any other circumstances. Mahāvrata precedes all conventions.
.

📸 Mohamed Nohassi