Eng) ⬇️ Oddech jest źródłem życia, jedną z najbardziej intymnych rzeczy, która towarzyszy nam od pierwszego wdechu do ostatniego wydechu. Ale oddech to także potężne narzędzie wykorzystywane przez joginów od pradawnych czasów. Oddech i umysł są wzajemnie zależne. Kiedy nasz umysł jest pobudzony, odbija się to na naszym oddechu. Jeśli potrafimy uspokoić oddech, nas umysł automatycznie się odpręża. Umysł jest przywiązany do oddechu jak ptak to gałęzi drzewa – twierdzi Chāndogya Upaniṣad (6.8.2). „Ten, kto kontroluje oddech, kontroluje umysł, a ten kto kontroluje umysł zaiste kontroluje oddech” – głosi Haṭhapradīpikā.
.

Breath is the source of life, one of the most intimate things that accompanies us from the very first inhale to the ultimate exhale. But breath is also a powerful tool used by yogis from the primordial times. Breath and mind are mutually independent. When our mind is agitated, it is reflected in our breath. When we are able to calm down our breath, our mind gets automatically relaxed. The mind is tied up the breath as a bird to a branch tree – states Chāndogya Upaniṣad (6.8.2). “By whom the breath is controlled, by him the mind is controlled. And by whom the mind is controlled the breath is indeed controlled” – says Haṭhapradīpikā.

Zapraszam na zajęcia z prāṇāyāmy, podczas których właśnie praktykujemy to połączenie oddechu z umysłem. Więcej tutaj

Interesujesz się teorią jogi? Więcej znajdziesz tutaj.